Tālrunis uzziņām:
+371 26432590
Konteksts - juridiski un tehniski tulkojumi

Tulkošanas pakalpojumi JŪSU biznesam - precīzi, kvalitatīvi, profesionāli

Privātuma politika

SIA KONTEKSTS PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA „KONTEKSTS”, reģ. Nr.: 44103098144, juridiskā adrese L Paegles 1-35, Valmiera, LV-4201, tālrunis: 26432590 (turpmāk tekstā –„KONTEKSTS”), mājaslapa: www.konteksts.lv

2. Personas datu Apstrādātājs

2.1. KONTEKSTS apstrādā Klientu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klientu datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi KONTEKSTS personas datu apstrādātāji. Šādos gadījumos KONTEKSTS veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar KONTEKSTS norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

 3. Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis);

3.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums.

4. Privātuma politika

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – „Politika”) sniedz informāciju par to, kā KONTEKSTS veic personas datu apstrādi un aizsardzību, tādējādi nodrošinot, ka Klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

4.2. KONTEKSTS piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

4.3. Ja KONTEKSTS atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas KONTEKSTS mājaslapā www.konteksts.lv , sadaļā “Privātuma politika”

5. Personas datu kategorijas

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā KONTEKSTS, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. KONTEKSTS ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:

5.1.1. identifikācijas dati un kontaktinformācija: vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e‑pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. datus, kurus Klients pats sniedz KONTEKSTS.

5.2. KONTEKSTS apstrādā šādus datus par pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:

5.2.1. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par KONTEKSTS mājaslapu (www.konteksts.lv) (turpmāk tekstā – „KONTEKSTS mājas lapa”) apmeklēšanu.

6. Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

6.1. Klienta piekrišana – Klients kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot KONTEKSTS apstrādāt personas datus noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski (aizpildot veidlapu KONTEKSTS birojā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot tīmekļa lapu www.konteksts.lv). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot KONTEKSTS kontaktinformāciju (skatīt KONTEKSTS mājaslapas www.konteksts.lv sadaļu “Kontakti”). Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai KONTEKSTS varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tam jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar KONTEKSTS vai jau noslēgtā līguma laikā.

6.3. KONTEKSTS leģitīmas intereses – ievērojot KONTEKSTS intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, KONTEKSTS ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem. Par KONTEKSTS leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/vai individuāli KONTEKSTS pakalpojumu piedāvājumi.

6.4. Juridisko pienākumu izpilde – KONTEKSTS ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

7. Klienta personas datu apstrādes mērķi

7.1. KONTEKSTS apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu līguma ar KONTEKSTS spēkā esamības laikā:

7.1.1. klientu sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t. sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

7.1.2. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai.

7.2. KONTEKSTS apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t. sk.:

7.2.1. jaunu pakalpojumu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

7.3. KONTEKSTS apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu KONTEKSTS iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.4. KONTEKSTS ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem mērķiem, saņemot no

Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

7.4.1. klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus pakalpojumus.

8. Klienta tiesības ierobežot savu datu apstrādi

Klientiem ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, par to informējot KONTEKSTS mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz 26432590) vai rakstiski (nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@konteksts.lv vai apmeklējot KONTEKSTS biroju. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/vai atteikuma.

9. Sīkdatnes un to apstrāde

9.1. Sīkdatnes ir sīki datu faili, kas ir svarīgi noteiktu tīmekļa vietņu funkciju (piemēram, pieteikšanās) nodrošināšanā. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā. Tāpēc sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā. Šādi darbojas vairums lielāko tīmekļa lapu un pakalpojumu sniedzēju.

9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Jūs varat dzēst jebkuras sīkdatnes, kas jau ir jūsu datorā. Vairums pārlūkprogrammu arī sniedz iespēju bloķēt sīkdatņu izvietošanu jūsu datorā. Sīkāka informācija par sīkdatņu iestatījumiem jūsu pārlūkprogrammā ir pieejama tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādātāja tīmekļa vietnē. KONTEKSTS uzturētā vietne izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

10. Klienta personas datu ieguve

10.1. KONTEKSTS iegūst Klientu personas datus, kad Klienti:

10.1.1. iegādājas KONTEKSTS pakalpojumus (KONTEKSTS birojā vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
10.1.2. jautā KONTEKSTS plašāku informāciju par pakalpojumu vai sazinās ar KONTEKSTS saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
10.1.3. apmeklē vai pārlūko KONTEKSTS mājaslapu.

11. Personas datu glabāšanas periods

11.1. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, KONTEKSTS leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā KONTEKSTS klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

12. Klienta datu aizsardzības pasākumi

12.1. KONTEKSTS nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, KONTEKSTS pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

12.2. KONTEKSTS rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas KONTEKSTS vārdā un uzdevumā apstrādā Klientu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši KONTEKSTS deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

12.3. KONTEKSTS neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no KONTEKSTS, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.

12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā KONTEKSTS paziņos par to Klientam.

13. Klienta tiesības

13.1. Vērsties KONTEKSTS, lai saņemtu informāciju par KONTEKSTS rīcībā esošiem personas datiem.

13.2. Labot visus KONTEKSTS rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, pa e-pastu:  info@konteksts.lv.

13.3. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti.

13.4. Vērsties KONTEKSTS vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

 

Tulkojuma izmaksu aprēķins

Pakalpojumi

Visas tiesības aizsargātas @ 2016 konteksts.lv